H HLAVNÍ ZÁSADY VČELAŘENÍ

Domů

HLAVNÍ ZÁSADY VČELAŘENÍ
 
V NÍZKONÁSTAVKOVÉM ÚLU OPTIMAL

 

RNDr. VLADIMÍR PTÁČEK, CSc.

Nízkonástavkový úl Optimal představuje moderní velkoprostorový úl, který je určen k chovu silných včelstev. Sestává ze dna s vysokým podmetem a spodním větráním, nástavku, přepážky (vnitrního víka), vnějšího víka s krmítkem a uteplením stropu. Nástavky obsahují po 11 rámcích míry 420 x 170 x 28 mm. Čistá plástová plocha nástavku činí 6 666 cm2. V průměrných snůškových podmínkách bychom měli mít na dobrá včelstva k dispozici po 6 nástavcích, které spolu dávají 40 000 cm2 plástu. To je dvojnásobek plochy plástů u plodiště a medníku tradičních dvouprostorových úlu. V nízkonástavkovém úlu lze s výhodou včelařit bez mřížky, které používáme jen ke speciálním účelům. Konstrukční podrobnosti jsou patrny z přiloženého plánku.

   STANOVIŠTĚ

Úl plně projeví své výhody zvláště při včelnicovém rozestavení jednotlivých včelstev na stanovišti chráněném před převládajícími větry. Výhodné je, mohou-li být úly v zimních a jarních měsících ozařovány sluncem. a v létě chráněny v odpoledních hodinách řídkým stínem listnatých stromu. Česna směrujeme podle možnosti k jihu.

   OSAZENÍ ÚLU VČELAMI A ZAZIMOVÁNÍ

Kdybychom do úlu usadili roj nebo smetenec a čekali, až si vybuduje dílo do 5-6 nástavku a přizpůsobí se velikosti prostoru, trvalo by to dva roky. Chceme-li zazimovat silné včelstvo ihned, musíme použít spojování. Na jedno silné zimní včelstvo si tedy zpočátku připravíme dvě včelstva středně silná.

Uvádíme-li do provozu nový nízkonástavkový úl, nikdy se nevažme na dosavadní včelstva a dílo. Plásty nepřevěšujme a pokud možno ani nepřeřezávejme. Při velké potřebě práce se vyskytne řada problémů, které vedou k neuspokojivým výsledkům. Zásadně necháme vystavět nové dílo rojem nebo smetencem. Potřebujeme-li se zbavit starých úlu a díla, vychytíme včelstvu matku a počkáme, až si vychová novou. Než se oplodní a začne klást, vylíhne se téměř všechen plod. Jakmile matka položí první vajíčka, smeteme včelstvo do nového úlu, který postavíme na původní místo.

Při osazování platí zásada, ze čím dříve začneme, tím více plástů včelstvo vystaví. Zatímco od května stačí asi 10 000 včel s kvalitní matkou postavit do konce srpna dílo do tří nástavku, potřebujeme v červenci již asi 25 000 včel a více na to, aby vystavěly a mladými včelami naplnily dva nástavky.

Včelstvo nesmí nikdy hladovět, jinak podvážeme jeho rozvoj. Při stavbě to platí dvojnásob, a proto se musíme pečlivě starat o nepřetržitý přísun krmiva. Nespoléhejme na to, ze je snůška. Raději podávejme bez přerušení cukerný roztok. Jakmile se totiž začnou líhnout mladé včely ve větším množství (asi po měsíci od usazení) nemůžeme včelstvo v nástavkovém úlu nikdy ukrmit. Stačí, když se má kam rozšiřovat. Pak promění veškeré přebytky ve zpracované zásoby, nové dílo a mladé včely. Při nedostatku pylu v případě podáváme doplňky nebo náhražky. Zkušenost hovoří, že v době mírné snůšky spotřebujeme na každý nástavek asi 10 kg cukru. Tož znamená, že včelstvo, které vybudovalo a osídlilo 3 nástavky, spotřebovalo asi 30 kg cukru krom přísunu zvenku. V úlu pak bývá uloženo 10 až 15 kg zásob. Čím později v sezóně začneme, tím vetší je potřeba krmiva i včel.

Roje a smetence o hmotnosti 2-3,5 kg usazujeme do dvou nástavku, přičemž můžeme ihned použít vysokého podmetu. Začínáme-li s jednotkami o poloviční hmotnosti, usadíme je napřed do jednoho nástavku a podmet provizorně dočasně snížíme na 20-30 mm. Plochá vrstva plástu není pro včelstvo výhodná a včely by si plásty samy zvýšily stavbou do podmetu na úkor mezistěn. Když se začnou líhnout mladé včely, rozšiřujeme úl dalším nástavkem, který postavíme nahoru. Nad centrum včelstva zavěsíme jeden plást s plodem z prvního nástavku. Místo něho zavěsíme vedle plodového tělesa stavební rámek, na němž rostoucí včelstvo vystaví trubčinu. Dobrou péčí o nová včelstva se staráme, abychom na každé plánované zimní včelstvo měli 4 nástavky včel, tedy buď dvě jednotky po dvou nástavcích, nebo 3 nástavky a jeden, tj. podle konkrétní situace.

V polovině srpna obě včelstva spojíme pres noviny. Přitom platí zásada, ze včelstvo s lepší matkou stavíme nahoru. Hornímu včelstvu uvolníme očka (kruhové česínko o průměru 25 mm), aby netrpělo nedostatkem vzduchu a spojení proběhlo klidně. Jestliže jsme předvídavě již od začátku měli obe včelstva vedle sebe, nedojde ke ztrátám orientovaných včel zalétáním. Asi týden po spojení, když se včelstvo již dostatečně zkonsolidovalo, provedeme kontrolu, zda je přítomen nejmladší plod a vajíčka, a tedy i matka. Současně uspořádáme plásty tak, aby do horního nástavku přišly převážně zavíčkované zásoby, do obou prostředních plod a k němu veškeré vetší množství pylu a do spodního přebytečné plásty zásobní a případně nedostavěné dílo. Ve třetím nástavku zdola ponecháme otevřené očko, ostatní uzavřeme. Hlavní česno ponecháme v letní výšce, pouze je zúžíme na 10-12 cm.

Do konce srpna včelstvo postupně zakrmíme, aby mělo asi 30 kg, zásob. Poté odstraníme krmítko, zkontrolujeme uteplení stropu a do včelstva již nezasahujeme. Začátkem října zamezíme přístupu hlodavců do hlavního česna drátěnou mřížkou s oky 6-7 mm. Větrání ve dnu máme uzavřeno. Tím je zazimování ukončeno.

Květnové a silné červnové roje a smetence vystavějí při dobré péči tři nástavky. Takto je můžeme zazimovat jako střední včelstva, která teprve v příštím roce postupně dorostou. Hlavní česno upravíme, jak bylo uvedeno, a v prostředním nástavku ponecháme otevřené očko. Včelstvům ve třech nástavcích doplňujeme zásoby na 20-25 kg.

Množství zásob je zdánlivě vysoké. Musíme si vsak uvědomit, že budeme chovat přibližně dvakrát silnější včelstva než v tradičních úlech. Včelstva mají cit nejen pro prostor, ale i pro zásoby, a s malým množstvím zásob silné včelstvo nevytvoříme. Při dostatku glycidových a pylových zásob plodují silná včelstva od první poloviny ledna a bez závislosti na povětrnostních podmínkách postupně sílí. Z prvních jarních zdrojů pak více než nahradí proplodované zásoby. Takový výkon však nemůžeme očekávat od včelstev s 10 kg zimních. zásob. Podle zkušeností je denní potřeba silného včelstva 0,5-1,0 kg. Vždy se řídíme zásadou, ze je lépe mít v úle o 10 kg zásob více než o l.kg méně, než bylo skutečně třeba.

Předpoklady pro silné zimní včelstvo a dobré vyzimování jsou tedy následující :

1. Zdravé včelstvo s výkonnou matkou, které v létě obsedalo nejméně 4 nástavky a nebylo omezováno v plodování nedostatkem prostoru nebo zásob.

2. Včas dodané a kvalitně zpracované zásoby v množství kolem 30 kg.

3. Dostatek pylu. Po vykrmení zimních včel by mělo být v úlu asi 4000 cm2 plástu (6-7 polorámků) naplněno pylem. Vetší část pylu se musí nacházet v horní polovině úlu, kde bude dostupná zimujícímu včelstvu.

4. Zmenšené hlavní česno a volné očko v předposledním nástavku (počítáno zdola), uteplený strop.

5. Úl čelní stěnou otočen k jihu, ozařován sluncem, chráněn před prudkými větry. Dobře připravená kraňská včelstva zimují v síle 2-3 kg a vzdorují úspěšně jakýmkoli povětrnostním podmínkám.

   OŠETŘOVÁNÍ VČELSTEV NA JAŘE

Silná včelstva začínají plodovat v lednu a mají-li pyl, projeví se zimní a předjarní plodování velmi příznivě na stavu vyzimovaného včelstva. Velkou výhodou neomezovaného plodiště je právě využití schopnosti včelstev uložit nečekaně velké zásoby pylu v dobách hojnosti, aniž by došlo k disproporci mezi potřebou ukládat pyl a potřebou chovat plod. Zjistili jsme, že zásoby pylu v silném včelstvu mohou dosáhnout více než 6000 cm2 (ekvivalent je 8 plných plástu míry 390 X 240 mm). Stane-li se však, že v úlu je pylu nedostatek, bývá to pravidlem u nově vytvořených včelstev na mladém díle, pomůžeme udržet předjarní plodování podáváním těsta z rouskovaného pylu a pylových náhražek (viz kapitola o pylu).

Před podáváním připravíme z těsta asi půlkilové placky, které pokládáme přímo na horní loučky nad střed sediska včelstev. Zpočátku můžeme nacpat asi 100 g těsta přímo do krmného otvoru v přepážce, který opět zakryjeme. Během týdne včely první dávku odeberou a my podáme další již na rámky. Při zavírání úlu otočíme přepážku prostornější stranou nad včelstvo, aby bylo pro placku dosti místa. Otvor v přepážce uzavřeme. Včelstvo postupně odběr zvyšuje, takže později budeme podávat asi dvě placky týdne. S podáváním můžeme začít 4-6 týdnů před první jistou vydatnou pylovou snůškou a pokračujeme tak dlouho,dokud přínos zvenku nestačí plně krýt potřeby včelstva. Těsto nelze podávat ve stropních krmítkách! Další dávku podáváme dříve, než je první zcela spotřebována, jinak by mohly vzniknout ztráty na částečně vyvinutém plodu. Místo výhody časného plodování by se dostavil opak.

Včelstvům starším, která existují již několik sezón, není zpravidla třeba nic podávat, protože mívají zásoby pylu v úlu. Jejich plodování pak bude narůstat zcela plynule v závislosti na síle včelstva, množství glycidových zásob a vrozených vlohách. Nemají-li včelstva omezovat plodování, měla by mít ještě začátkem dubna 10-15 kg zásob.

V době kvetu olše zjistíme, kde včelstva plodují. Většinou se plod bude nacházet v horních dvou až třech nástavcích. Stane-li se, že horní nástavek je bez plodu a plný zásob, přemístíme jej pod včelstvo jako první nebo druhy zdola, a to podle síly včelstva, aby byl chráněn před vyloupením. Včely začnou zásoby pod sediskem odvíčkovávat a spotřebují je pro plodování. Uvolněné buňky matka postupně zaklade. Takto vzniká vertikálně orientované plodové těleso ve 3-4 nástavcích, které uprostřed zabírá do šířky 7-8 plástu. Do volných buněk vedle plodu ukládají včely pyl. Za zónou pylu směrem k okraji úlu se nachází plást zavíčkovaných zásob jako železná rezerva pro případ nouze. Včely je neodvíčkovávají a nepřenášejí do medníku, protože ve 3-4 nástavcích je dostatek místa jak pro plod, tak i pro pyl a zavíčkované zásoby. Při časné vydatné nektarové snůšce pak můžeme nasadit nad plodové nástavky medník, kam se plodovým komínem dostává čistý med, aniž by byl smíchán se zásobami cukru. Když však včelstvo dostatečně, nenakrmíme a ono spotřebuje většinu zásob, uloží jarní snůšku ve velkém plodišti a teprve další přínos ukládá do medníku. Velká rezerva zavíčkovaných zásob v plodišti má prvořadý význam pro udržení nepřetržitého plodování i ve snůškových mezerách, aniž bychom museli sahat ke krmítkům a k simulaci snůšky; to je vždy spojeno s nebezpečím falšování medu.

Přes zimu bylo otevřeno pomocné česínko v předposledním nástavku zdola. Ta však velmi záhy nestačí frekvenci, a proto postupně otevíráme další očka ve spodních nástavcích a posléze rozšiřujeme i hlavní česno. Očka zabezpečují příliv vzduchu do prvních tří nástavků, v nichž se také nachází hlavní masa plodu. Očky se rovněž dostává velké množství pylu do celého prostoru plodiště včetně horních pater. To má zásadní význam pro kvalitní výživu plodu a při dostupnosti pylu pak i pro budoucí zimní chomáč.

Čtvrtý nástavek již otevřené pomocné česínko nemá a plni většinou funkci přechodu mezi plodištním prostorem a prostorem pro ukládání medu. Stejně tak i medníkové nástavky mají očka uzavřena (zákonitost česna).

Rozvoj včelstev pozorně sledujeme a včelstva zavčas rozšiřujeme. Ideální je, můžeme-li napřed použít nástavku s hotovým dílem a teprve později mezistěn. Nemáme-li dost vystavených plástů, je třeba rozšiřovat nástavky s mezistěnami. To vsak pravidelně znamená určitou ztrátu výnosu, protože při dobré

snůšce mohou včely nástavek zaplnit rychleji, než jej vystavějí. Včelstva rozšiřujeme dříve, než zcela zaplní včelami dosavadní prostor. Na rozšiřování nesmíme zapomenout ani při dlouhodobě špatném, počasí, které vystřídalo předcházející období příznivých dnů. Včelstva se rozplodovala a zásobila nektarem a pylem. Létavky sedí doma a neumírají. Z plodu se líhnou nové včely. I když se to zdá paradoxní, právě za takových situací včelstva nejrychleji sílí.

STAVBA DÍLA

Ve srovnání se slabšími, a zvláště silně zúženými včelstvy přistupují silná včelstva ve volném prostoru ke stavbě později, tj. teprve za vydatnější snůšky. V nízkonástavkovém úlu existují v podstatě tri stavební místa:

1. Nad plodištěm, kam nástavek s mezistěnami stavíme jako první medníkový. Dáváme jej tedy na pozici čtvrtého u slabších a pátého u velmi silných včelstev. Do nového nástavku nalákáme včely převěšením 1-2 plástu s nezavíčkovanými zásobami medu z některého ze spodních nástavku výměnou za mezistěny nebo stavební rámky, které zavěsíme těsně vedle plodu. Do medníkového nástavku zásadně nepřevěšujeme plod, to bychom jej proměnili v plodiště! Máme-li zásobní dílo, získáváme ranou snůšku do hotových plástu a teprve později podstavíme pod první medník nástavek s mezistěnami podle uvedeného návodu.

2. Pod plodištěm. Toto místo je nejpřirozenější, avšak jeho využívání, pro produkci díla vyžaduje již určitý cit a zkušenosti. Necháváme-li stavět pod plodem, zavěsíme pod centrum včelstva 1-2 stavební rámky, které včely záhy vyplní trubčinou a matka je zaklade. Včely pak postupně vytahují i sousední mezistěny. Pro urychlení stavby můžeme nyní využít třetí možnosti.

3. Je jí stavba mezi plodiskovými nástavky.V tomto případě, kdy se nový nástavek vkládá mezi nástavky s plodem, dochází k roztržení plodového tělesa. Včelstvo na to reaguje rychlým vytažením mezistěn. Této možnosti však lze používat za dobré snůšky a při jistotě delšího období příznivého počasí. Nezkušený včelař se často dopustí chyby nesprávného odhadu situace a může včelstvu tímto zásahem značně uškodit.

Pro jarní rozvoj jsou v souhrnu důležité tyto zásady:
 

1. Zdravé silné vyzimované včelstvo s dobrou matkou. Jestliže jsme podletní přípravu provedli správně, obsedají včelstva po rozpuštění zimního chomáče 2,5-3,5 nástavku.

2. Dostatek zásob. Po vyzimování 10-15 kg. Nejsou-li, dodat jednorázově hustým cukerným roztokem. Nedostatek pylu eliminovat podáváním těsta s pylem.

3. Chceme-li využít rané snůšky bez nebezpečí smíchání medu s cukernými zásobami, musí se po vyzimování nacházet plod i v nejvyšším nástavku. Není-li tomu tak, přehodíme v době kvetu olší zásobní nástavek pod plod:

4. Dostatečné větrání. V sezóně tri očka a hlavní česno.

5. Rozšiřovat včas, nikdy nenechat včelstvo, aby se tísnilo.

6. Stavba díla se nejjednodušeji provádí a nejdokonalejší dílo se získá na místě prvního medníkového nástavku.

   ZÁBRANA ROJENÍ

Silná včelstva v prostorném úlu s dostatečným větráním přicházejí do rojové nálady poměrně zřídka, spíše mají tendenci k výměně matek. To se stává zvláště v prvních letech po osazení prostorných úlu. Když však presto objevíme rojové matečníky; to zjistíme snadno pohledem na spodní loučky horního plodového nástavku, nezbývá než likvidovat rojovou náladu pomocí přeletáku.

Mateřák odsuneme stranou a na jeho místo postavíme nový úl se třemi nástavky, vybavenými soušemi. Doprostřed druhého nástavku dáme plást, z mateřáku s živenými matečníky a přisypeme včely z dalších 3-5 plástu. Tyto plásty dobře prohlédneme, abychom snad nesmetli i matku. Nejsou-li v převěšeném plástu zásoby, přidáme ještě 1-2 plásty s medem.

Do přeletáku se vrátí všechny orientované včely. Protože nemá téměř žádný plod, je schopen, alespoň částečně využít snůšky. Po 4 dnech mateřák prohlédneme a jestliže včely samy dosud nezrušily matečníky a matka je přítomna (vajíčka), provedeme to za ně. Úl, je volně obsazen, takže je to práce poměrně snadná. Pak zkontrolujeme také přeleták, v němž ponecháme zásadně jediný matečník. Když se v přeletáku mladá matka rozklade, spojíme opět obě včelstva v jedno, aby síla zůstala zachována.

 

   TVORBA ODDĚLKů A CHOV MaTEK

V nízkonástavkových úlech je tvorba oddělků velice jednoduchá. Můžeme např. odejmout celý nástavek s plodem i se včelami, jestliže jsme si 4 diny předem úl rozdělili mřížkou. Podle vajíček snadno zjistíme, v které části je matka. Ze zbytků můžeme dělat oddělky.

Oddělek můžeme utvořit také nad včelstvem tím způsobem, že kruhový otvor v přepážce překryjeme mateří mřížkou, nahoru nasadíme nástavek, do jehož středu zavěsíme asi 4 plásty s plodem, doplníme soušemi a zásobními plásty a úl uzavřeme. Pres noc se k plodu natáhnou zdola mladší včely a osvojí si zásoby. Příští den otevřeme očko a přidáme zralý matečník chráněný alobalem nebo staniolem.

Chceme-li místo matečníku přidat oplozenou matku, měl by plod v nástavku být z větší části zavíčkovaný. S přidáním matky musíme ještě den počkat, jestliže jsme předtím mřížku opět nahradili pevným uzávěrem a nechali odlétnout starší včely. Po vylámání matečníků pak přidáme matku některým z mnoha známých způsobů.

Jakmile se matka v oddělku již dostatečně rozkladla, překryjeme otvor v přepážce opět mateří mřížkou a po několika dnech můžeme přepážku zcela odstranit, protože včelstva se vlastně již spojila. Přidáváním matek produkčním včelstvům pomocí oddělku uvedeným způsobem je velmi jednoduché a nenásilné. V hlavním včelstvu matku nehledáme, včely si většinou ponechají mladou.

Zvykneme-li si každoročně přidávat mladou matku pomocí oddělku, můžeme omezit rojení na skutečně nejmenší míru. Včelstva s takto přidávanými matkami bývají navíc neobyčejně silná. Musíme se však smířit s tím, ze v produkčních včelstvech za celou sezónu většinou matky vůbec neuvidíme.

 

ODBĚR MEDU A PŘÍPRAVA NA ZIMOVÁNÍ

Včelstva s dobrými matkami dorůstají do 6 nástavku, střední včelstvo naplní a prostorově zvládne 5 nástavku a podprůměrná včelstva pouze 4 nebo dokonce jen 3 nástavky. Ta jsou určena k brakování.

Když jsou horní nástavky zaplněny medem a zavíčkovány, můžeme podsunout nástavek další nebo med vytočit. Při odběru nástavku s medem s výhodou využijeme repelentů, tj. chemických látek odpuzujících včely.

Připravíme si tri přepážky, jejichž prostornější část vylepíme vlnitým papírem nebo jinou savou látkou. Otvor zevnitř předem překryjeme kouskem fólie nebo jinak neprodyšně uzavřeme. Lepenku jemně pokropíme chemicky čistým benzaldehydem, který jsme si obstarali v prodejně chemikálií. Z úlu sejmeme víko a přepážku (kryt nad rámky) nahradíme jinou s repelentem. Včelstvo ponecháme v klidu a totéž provedeme u dalších dvou. Sotva jsme hotovi u třetího včelstva, je horní medník prvního včelstva zbaven včel a můžeme jej odejmout. Podle situace položíme repelent buď na nižší nástavek, nebo na další, tj. čtvrté včelstvo. Takto snadno a bez styku se včelami odebíráme medníkové nástavky. Vůně benzaldehydu poměrně rychle vyprchá; než plásty vytočíme, není již, nic cítit. Popsaný postup selže v. případech, kdy proti všem pravidlům se v medníku nacházel plod.Ten včely neopustí.

Trvá-li snůška, vracíme vytočené nástavky k dalšímu naplnění. Vytočené plásty nedáváme hned nad plodiště, protože jsou po vyspravení včelami velmi atraktivní pro matku, která by je rychle zakladla. Necháme je tedy napřed několik dnu nad dosavadními medníky, dokud je včely částečně nezanesou, nebo použijeme přechodně mřížky.

Po posledním odběru medu ponecháme včelstvo ve 4. nástavcích, uzavřeme dvě spodní očka a ihned doplníme zásoby velkými porcemi cukru. Ve formě roztoku ho dodáme prvně alespoň 8-10 kg a pak naplníme krmítka např. cukernou kaší s medem a můžeme odcestovat na zaslouženou dovolenou. Po návratu upravíme česna. Zmenšíme hlavní česno na 10-12 cm a ponecháme volné očka v 3. nástavku zdola. Nakonec doplníme zásoby v úlu do 30 kg. Zbývá ještě vložit mřížku do hlavního česna a s přáním dobré zimy se se včelstvem rozloučit.

Závěrem tohoto pojednání je nutno zdůraznit, ze nelze dát návod, který by byl absolutně platný za všech okolností a v každé oblasti. Kromě odborných znalostí musí mít včelař i cit pro odhad situace ve včelstvu s ohledem na změny prostředí nejméně na tri týdny dopředu a podle toho rozhodovat. Pro včelaření v prostorných nízkonástavkových úlech je navíc třeba zbavit se mnoha zakořeněných představ o živote včelstva a jeho potřebách. Kdo se tomu naučí, nízkonástavkový úl mu umožní získávat od včel při mnohem menší pracnosti podstatně vyšší užitek než míval při včelaření postaru v tradičních úlech.

   POPIS NÍZKONÁSTAVKOVÉ VARIANTY ÚLU OPTIMAL

Nízkonástavkový úl Optimal je prostorný úl pro chov včelstev moderními metodami. Ú1 sestává z nástavku o čtvercovém půdorysu s vnitřními rozměry 435 x 435 x 178 mm. Nástavky mají jednoduché stěny z měkkého dřeva silné 25 mm. Ve všech stěnách se nacházejí vybrání pro snadnější uchopení nástavku. Uprostřed čelní steny má každý nástavek kruhové česínko (očko) o průměru 25 mm.

Rámek má vnější rozměry 420 X 170 mm. šířka horní loučky a bočních louček je 28 mm; to s 10 mm mezerníkem dává rozteč 38 mm od středu jednoho plástu ke středu sousedního. Spodní loučka je široká 14 mm z důvodu dokonalejšího vyplnění rámku dílem při současném zachování nutné pevnosti. Čistá plocha jednoho plástu je 606 cm2. Při 11 plástech v nástavku to představuje celkem 6 666 cm2 plástu.

Oddělitelné dno tvoří pod plásty podmet vysoký 100 mm, který je přístupný zadem. Hlavní česno je vysoké 20 mm a sahá pres celou přední stěnu. Spodní část dna je opatřena větráním pro případ přesunu včelstev. Větrací plocha se zdola uzavírá krytem ze sololitu nebo jiného vhodného materiálu. Kryt slouží současně jako podložka pro odběr měli nebo lapání roztočů Varroa jacobsoni.

Přepážka (vnitřní víko) představuje vlastní kryt nad rámky, tj. strop včelstva. Konstrukční řešení umožňuje volit vyšší nebo nižší nadrámkový prostor použít přepážky současně jako mezidno nebo nouzové dno pro rezervní včelstvo atp. Otvor ve .strope o průměru 75 mm slouží ke krmení (vstup včel do stropního krmítka, prosakovací krmítko), spojování včelstev, odsávání přebytečných včel.atd.

Krmítko má obsah 5 litrů. Je děleno na dvě poloviny. To umožňuje současné podávání tekutého i tuhého krmiva nebo vody, případně krmení dvou oddělků. Dá se použít i do podmetu. Shora je kryto skly o rozměrech 362 X 158 mm (2 ks) a 362 X 46 mm (1 ks středový, při použití krmítka v podmetu se odnímá). Při horním použití se staví na přepážku a včely do něho vstupují zdola kruhovým otvorem v přepážce. Z boku je utepleno polystyrénovým límcem, jehož osazení zapadá do dřevěného rámku přepážky. Polystyrénový rám současně krmítko v přepážce utěsňuje. Horní uteplení krmítka představuje 4 cm silná deska pěnového polystyrénu, která je pevnou součástí vnějšího krabicového víka.

Mřížku lze v případě potřeby položit mezi nástavky přímo na horní loučky rámku nebo ji napřed upevnit do dřevěného rámu.

Všechny dřevěné součásti úlu je nutno chránit proti působení vlhkosti a konzervovat. Nejvhodnějšími konzervačními prostředky jsou Drevodekor nebo Luxol v bezbarvém provedení. Vhodným nátěrem je pak Eternex, jenž je zhotoven, na bázi latexu, ředí se vodou a lze jej barevně tónovat. Je velmi odolný proti vlivům povětrnosti. K dokonalé stabilizaci a ochraně dřeva je třeba napuštění nebo nátěry provést jak zevně, tak zevnitř. Po vyvětrání jsou všechny uvedené prostředky včelám neškodné. Krmítko natřeme některou z dvousložkových barev nepropustných pro vodu. Víko opatříme navíc krytem z plechu, dehtové lepenky nebo je jinak chráníme proti vodě.

 


optimal82.gif

 

optimal83.gif

 

Adresa kde je popsána a rozkreslena “strojní výroba” spojů nástavků.

http://www.beesource.com/plans/index.htm

Adresa kde je trochu jiné řešení krmítka.

http://www.birkey.com/BLB/Beekeeping/Mrfeeder.pdf

Úlek v zimě
Včelstvo zazimované ve 4 nástavcích nízkonástavkového úlu typ OPTIMAL (rámek 420 x 170 mm). Hlavni (spodní) česno je zaváto sněhem, přívod vzduchu, zajišťuje pomocné česno, tzv. očko ve třetím nástavku.
Včelisko
 

optimal

 

I. - OSAZENÍ NÍZKONASTAVKOVÉHU ÚLU VČELAMI A ZAZIMOVANÍ

A – Roj nebo smetenec 1,0-1,5 kg usazen na, mezistěny do jednoho nástavku, podmet snížen, vydatné krmení.

B - Asi za měsíc nasadíme nástavek 2 s mezistěnami a jedním plástem plodu z nástavku 1 výměnou za stavební rámek. Ve spodním nástavku otevřeme očko. Pokračujeme v krmení.

C - Za další tři týdny je stavební rámek proměněn v trubčí plást, stavba dokončena, úl plný plodu, včel přibývá.


A' - Roj nebo smetenec 2,0-2,5 kg usazen na mezistěny, v nástavku 4 stavební rámky. Vydatné krmení.

B' - Za tři týdny až měsíc vystavěn a zaplodován horní nástavek a převážná část spodního.

C' - Totéž co B', pro rychlejší dokončení stavby přehodíme oba nástavky. Krmení pokračuje.

D' - Asi v polovině srpna se dvě včelstva spojí přes noviny. Hornímu uvolníme obě očka, spodnímu pouze hlavní česno. Po spojení uspořádáme plásty, uzavřeme horní očko a dokrmíme(viz text).

E' - Včelstvo připraveno na zimu. Horní nástavek plný zásob, prostřední nástavky zaplněny částečně. Celkem asi 30 kg. Pyl převážně v horní části úlu, v nást. č. 1 otevřeno očko. Na hlavním česnu mřížka. Oba trubčí plásty ponechány ve včelstvu (v nást 4 a 1). Uteplený strop.

II. - JARO A HLAVNÍ SNůŠKA

F - Příklad možného stavu v době květu olše. Horní nástavek plný zásob, plod v nástavcích 3 a 1.

G – Totéž co F, avšak po provedení přeskupení. Nástavek 2 podsazen pod nástavky s plodem, (poněkud slabší včelstvo, proto nikoli až na dno). V nástavku 2. a 3. otevřená očka.

H - Doba květu ovocných stromů. Včelstvo ploduje ve 3 horních nástavcích, spodní je téměř prázdný. Tuto situaci nalezneme u většiny včelstev již při první kontrole (F). To pak ponecháme včelstvo v klidu, pouze v případě nouze bílkoviny zkrmujeme pylové těsto.

I - Totéž co H po přeskupení. Spodní nástavek posazen nahoru pro zachycení případné snůšky. Přitom z něho převěšena trubčí souš do nástavku 2. Otevřena tři spodní očka.

J - Včelstvo horní nástavek částečně zaplodovalo, částečně zaneslo medem. Trvá-li snůška (řepka) a včel přibývá, nasadíme nahoru nový medník s mezistěnami a dvěma plásty s nezavíčkovaným medem výměnou za mezistěny z nástavku 4 a 1.

K - S nástupem hlavní snůšky podsadíme pod stávající medník nový nástavek (6) vybavený jako v předchozím, případě. Podle povahy snůšky a síly včelstva buď podobně přidáváme další medníky nebo původní vytáčíme a vracíme k novému naplnění. V případě nutnosti včas vyměníme matku.

L - Po skončení snůšky odebereme medníkové nástavky, upravíme česno a uzavřeme očka ve dvou spodních nástavcích. Pak včelstvo dokrmíme na zimu.

E - Cyklus je uzavřen, včelstvo očekává zimu.

 

 

 

Literatura:

Jubilejní včelařský sborník 1984 ZOČSV Brno-město

 

 

Další pěkný článek o chovu a šlechtění včel pro nástavkový úlový systém Optimal jsem nalezl na včelařském webu Včelařské noviny přítele Čermáka. Pro vlastní potřebu jsem ho proto zazálohoval i na svém webu právě zde.

 

Originál této stránky byl nalezen na adrese : http://www.czechia.cz/vcela/optimal.htm.